Касов ЦРД (1)

Oтчет второ тримесечие 2021

Обяснителни бележки

Към 30.06.2021год. в ЦПЛР – ЦРД са изплатени суми за възнаграждение на работещите в размер на 19 547лв. + 11 225лв. = 30 772лв.

Осигуровки работодател в размер на 7 549лв.

Изплатени са разходи за външни услуги в размер на 289лв. за комуникационни услуги.

Към 30.06.2021год. няма неразплтени фактури и задължения.