ПОВЕЧЕ ЗА НАС

Центърът за работа с деца гр. Берковица е създаден през 1990 година с Акт за откриване ПМС №43/09.05.1990г.

Преобразуван е в Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца с Решение на Общински съвет – Берковица №517, Протокол №34/30.09.2016г., със Заповед на кмета инж. М. Доцов – № РД – 15-527/ 5.10.2016г.

Основната мисия на Центърът за работа с деца гр. Берковица е да подпомага цялостното интелектуално развитие на децата и младите хора, да развива тяхната грамотност в най-широк смисъл, задавайки високи стандарти за духовен живот в условията на новия свят на информацията, иновациите и знанието. Центърът  предоставя на децата и младежите знания и умения, така че те творчески да решават проблемите на настоящето и бъдещето в различни области. Ние подкрепяме мотивацията на младите хора да продължават образованието си през целия живот.

ЦРД като ЦПЛР е призван да се утвърждава и развива като високо уважавана и ценна територия на образователното пространство.

Ние търсим най-високи стандарти за интелектуално развитие и своевременно ги прилагаме по най-подходящия начин; участваме активно в разработването на идеи за развитието на националното и европейското образователно пространство.

Работим за откриване, запазване и развиване на таланта на всяко дете, така че то да живее пълноценно, да придобива нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.

От създаването си до днес Центърът за работа с деца гр. Берковица предлага на своите възпитаници възможността  да се развиват като отговорни и активни членове на обществото.

ЦРД като ЦПЛР да осъществява държавната политика за работа с деца и ученици на общинско ниво чрез организиране на дейности в свободното им време за развитие на индивидуалните им способности и дарования в областта на изкуството, науката, техниката,технологиите и спорта.

Може да ни откриете:

Адрес: гр. Берковица, ж.к.”ИЗГРЕВ”, ЦДГ № 5,тяло А

Телефон за контакт:  0953 / 88036, 0879215687

Е-mail: crd_berk@abv.bg