Касов ЦРД (1)

Отчет второ тримесечие 2023

Към 30.06.2023г. в ЦПЛР-ЦРД са изплатени суми за възнаграждения на служителите в размер на 22 154лв. +

12 053лв.
Осигуровки работодател в размер на 5 249 = 2 811лв.
Изплатени са разходи за външни услуги в размер на 466лв.
СБКО – 277лв.
Към 30.06.2023г. ЦПЛР-ЦРД няма неразплатени фактури.
Отчетът е приет на Общо събрание с Протокол N 22/ 03.06.2023г.