Касов ЦРД (1)

Oтчет първо тримесечие 2022

Към 31.03.2022г. в ЦПЛР-ЦРД са изплатени суми за възнаграждения на служителите в размер на 10 450 + 5 474лв.

Осигуровка работодател в размер 1313 + 2408лв.
Изплатени са разходи за външни услуги в размер на 91лв.
Към 31.03.2022г. ЦПЛР-ЦРД няма неразплатени фактури.
Отчетът е приет на Общо събрание, проведено на 04.04.2022г. с Протокол N17/ 04.04.2022г.