Касов ЦРД (1)

Отчет второ тримесечие 2022

Към 30.06.2022г. в ЦПЛР-ЦРД са изплатени суми за възнаграждения на персонала в размер на 21 965лв.+ 11 445лв.

Осигуровки работодател в размер на 2 704 + 5 063лв.
Изплатени са разходи за външни услуги в размер на      661лв.
СБКО в размер на 416лв.
Към 30.06.2022г. ЦПЛР-ЦРД няма неразплатени фактури.
Отчетът е приет на Общо събрание с Протокол N 18/ 01.07.2022г.