Касов ЦРД (1)

Отчет трето тримесечие 2022

Към 30.09.2022г. в Цплр_црд са изплатени възнаграждения на служителите в размер на 33 440 + 17 415лв.

Осигуровки работодател в размер на 7 671 +4 096лв.
Изплатени са разходи за външни услуги в размер на 755лв.
СБКО в размер на 636лв.
Към 30.09.2022г. ЦПЛР-ЦРД няма неразплатени фактури.
Отчетът е приет на Общо събрание с Протокол N19/10.10.2022г.