Касов ЦРД (1)

Отчет четвърто тримесечие 2022

Към 31.12.2022г. в ЦПЛР-ЦРД са изплатени суми за възнаграждения на служителите в размер на 45 002 + 23 441лв.

Осигуровки работодател в размер на 10 444 + 5 501лв.
Изплатени са разходи за външни услуги в размер на 846лв.
СБКО в размер на 1 043лв.
Към 31.12.2022г. ЦПЛР-ЦРД няма неразплатени фактури.
Отчетът е приет на Общо събрание  с Протокол N 20/ 4.01.2023г.